Միության նպատակները

Որպես հասարակական կազմակերպություն՝ Միության նպատակներն են՝

  1. աջակցել ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետության կայացմանն ու ամրապնդմանը, անկախ դատական համակարգի զարգացմանը, օրենքների նախագծերի մշակման աշխատանքներին.
  2. նպաստել միության անդամների և դատավորների որակավորման բարձրացմանը, ուսուցմանը, վերապատրաստմանը և աշխատանքային փորձի փոխանակմանը, դատավորների անկախության, անձեռնմխելիության և անվտանգության ապահովմանը, հեղինակության բարձրացմանը, դատարանի և դատական իշխանության անկախության ապահովմանը, ամրապնդմանը և դատարանի նկատմամբ հասարակության վստահության աճին, միության անդամների հանդիպումների և հանգստի կազմակերպմանը.
  3. պաշտպանել միության անդամների օրինական շահերն ու օրենքով սահմանված իրավունքները, պատիվն ու արժանապատվությունը.
  4. ապահովել դատավորի վարքագծի կանոնների պահպանումը.
  5. օժանդակել մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության ապահովմանը.
  6. համագործակցել դատավորների արտասահմանյան և միջազգային միությունների հետ.
  7. օրենքով սահմանված կարգով հրատարակել պարբերականներ, իրավաբանական գրականություն, լուսաբանել միության անդամների փորձը, դատարանի և դատական իշխանության գործունեությունը։