Միության նպատակները

1. օժանդակել դատավորների իրավունքների, ազատությունների, պատվի և արժանապատվության պաշտպանությանը, ինչպես նաև նրանց անվտանգության ապահովմանը.

2. աջակցել դատական իշխանության և դատավորների անկախության և հեղինակության բարձրացմանը, անկախ դատական իշխանության զարգացմանը.

3. նպաստել դատական իշխանության առաքելության հանրային ընկալման մակարդակի բարձրացմանը, դատական իշխանության և դատավորների նկատմամբ հասարակության վստահության ամրապնդմանը, իրավունքի գերակայության երաշխավորմանը.

4. օժանդակել Միության անդամների վերապատրաստմանը, որակավորման բարձրացմանը և մասնագիտական փորձի փոխանակմանը՝ կոնֆերանսների, սեմինարների և իրավաբանների մասնագիտական այլ հավաքների կազմակերպման միջոցով.

5. մասնակցել իրավական ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքներին.

6. ապահովել ներպետական, միջազգային և օտարերկրյա կառույցների, այդ թվում՝ արտասահմանյան երկրների դատավորների միությունների և դատավորների միջազգային միությունների, ուսումնական հաստատությունների, իրավագիտության բնագավառի հրատարակչական կազմակերպությունների հետ կապը և համագործակցությունը.

7. հրատարակել պարբերականներ, աջակցել իրավագիտության ոլորտի գիտական աշխատությունների, ինչպես նաև իրավաբանական գրականության հրատարակմանը և տարածմանը.

8. նպաստել Միության անդամների ոչ մասնագիտական բնույթի, այն է՝ տարաբնույթ մշակութային և ժամանցային միջոցառումների կազմակերպմանը: